นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 142189
Page Views 241472
 
นโยบายการบริหารงาน
1. วิสัยทัศน์

   “เรณูน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม ล้ำเลิศการศึกษา นำหน้าบริการ”

2. ภารกิจในการทำงาน
    2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารสาธารณะให้เพียงพอและทั่วถึง
    2.2 ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    2.3 พัฒนา และส่งเสริมการศึกษาในชุมชนให้ได้รับการศึกษาและขยายการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
    2.4 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
    2.5 บริการอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการ
    2.6 ส่งเสริมการสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
     1.การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
        1.1 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
        1.2 แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
        1.3 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีสาธารณสุขและอนามัย
        1.4 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการเมืองการบริหารและการบริการ
        1.5 แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการและนันทนาการด้านกีฬา
        1.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและสังคม
     2.การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้ำ
         2.1 แนวทางการพัฒนา จัดให้มี โครงสร้างพื้นฐาน
         2.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มี แหล่งน้ำ
         2.3 แนวทางการพัฒนา จัดให้มี ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
         2.4 แนวทางการพัฒนา จัดระบบจราจร
      3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         3.1 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการสร้าง ปรับปรุง ส่งเสริมการศึกษา
         3.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มี ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม จริยธรรม
      4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         4.1 แนวทางการพัฒนา จัดให้มี การดูและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         4.2 แนวทางการพัฒนา การเกษตร
 
4. นโยบายของนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลเรณู
    4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง
    4.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
    4.3 แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการว่างงาน
    4.4 ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    4.5 พัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามโครงการพระราชเสาวนีย์
    4.6 การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
    4.7 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    4.8 รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน
    4.9 ส่งเสริมให้ประชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
    4.10 บริการความสะดวกในการมาติดต่อราชการ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม