นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 136517
Page Views 231029
 
ภาพกิจกรรม
โครงการกองทุนฌาปนกิจวงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มกราคม 2561
ระเบียบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙  เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลให้จังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งนับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร        การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จึงมีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์มากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชนส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำระเบียบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน รู้จักคัดแยกขยะจากต้นทาง และส่งเสริมให้ประชาชนนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล  มาเข้ากองทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิต โดยมีระเบียบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู  ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
                    ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๙  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
                   ข้อ ๓  คำนิยาม
(๓.๑) “ขยะรีไซเคิล”หมายถึง  ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น
(๓.๒) “บุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์” หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนนั้นจริง ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และจะต้องมีเงินฝากไว้กับกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท
(๓.๓) “การเสียชีวิต” หมายถึง  การเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้นการเสียชีวิตจากสงคราม
การก่อการร้าย หรือการเข้ารวมชุมนุมทางการเมือง
(๓.๔) “ครัวเรือน” หมายถึง ครัวเรือนที่ต้องอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วน  ตำบลเรณู และให้หมายความรวมถึงครัวเรือนที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนรับรองว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู จริง  และครัวเรือนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หรือข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู   
 
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,13:29   อ่าน 171 ครั้ง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม