นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 131265
Page Views 222982
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมรับฟังคามคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์

จาก..กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..

เรื่อง..การให้ประชาชนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น

ในเบื้องต้น จำนวน 3 ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได่้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้น จำนวน 3 ฉบับ

ได้แก่ (1) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... (2) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... และ (3) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(ฉบับที่...) พ.ศ. ... และยื่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น

และข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระยะเวลาเผยแพร่

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายอย่างน้อย 1 เดือน นับตั้งแต่ลงเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวในเว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

www.dla.go.th ในหัวข้อ "ข้อมูลข่าวสาร" ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,10:45   อ่าน 86 ครั้ง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม