นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 142185
Page Views 241465
 
สำนักปลัด

นายจักรพร เบ็ญระเหม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนิศารัตน์ รัตนมาลี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายภราดร อัคคละ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเดชอุดม จันทร์แดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปาริฉัตร ธรรมรักษ์วานิชย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พันจ่าเอกวีระยุทธ ใจขาน
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางศิริรักษ์ แขวงเมือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวพีรดา ไกรษร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางผุสดี บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมลักษณ์ พุทธศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางดวงกมล ทองใส
ครู

นางหนูไกร ทุมโส
ครู

นางฉวีวรรณ แก้วมณีชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางจุฬา เหวยไทย
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

นางสาวจันจิรา เตโช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายกายสิทธิ์ มุลสุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายดนุพล สานทอง
นักการภารโรง

นางสาวสุดธิดา ศรีวรชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก

นางลักขณา เตโช
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม