นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 446359
Page Views 805778
 
สำนักปลัด

นางนิศารัตน์ รัตนมาลี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0835297810

นายภราดร อัคคละ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเดชอุดม จันทร์แดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอภิรักษ์ อินทะวงษ์
นิติกรชำนาญการ

พันจ่าเอกวีระยุทธ ใจขาน
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสาวปาริฉัตร ธรรมรักษ์วานิชย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศิริรักษ์ แขวงเมือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวพีรดา ไกรษร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางผุสดี บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมลักษณ์ พุทธศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางดวงกมล ทองใส
ครู

นางหนูไกร ทุมโส
ครู

นางจุฬา เหวยไทย
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

นางสาวจันจิรา เตโช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายกายสิทธิ์ มุลสุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายดนุพล สานทอง
นักการภารโรง

นางสาวสุดธิดา ศรีวรชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก

นายยรรยง มูลโคตร
คนงานทั่วไป

นางสาวปวีณา ราชชมภู
คนงานทั่วไป
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม